PARADOKS

AKTUAL

Rufiz Qonaqov- Referendum Azərbaycanda demokratiyanın təntənəli qələbəsiidi MÜSAHİBƏ

29-09-2016, 21:58
  •     
  • İqtisadiyyat, |
  •  Oxunma:

Rufiz Qonaqov- Referendum Azərbaycanda demokratiyanın təntənəli qələbəsiidi MÜSAHİBƏRufiz Qonaqov- Referendum Azərbaycanda demokratiyanın təntənəli qələbəsiidi MÜSAHİBƏ
Rufiz Qonaqov- Referendum Azərbaycanda demokratiyanın təntənəli qələbəsiidi MÜSAHİBƏ
Rufiz Qonaqov- Referendum Azərbaycanda demokratiyanın təntənəli qələbəsiidi MÜSAHİBƏ
Rufiz Qonaqov- Referendum Azərbaycanda demokratiyanın təntənəli qələbəsiidi MÜSAHİBƏ
AzərbaycanRespublikasınınPrezidentiYanında QHT-lərəDövlətDəstəyiŞurasınınüzvü, BeynəlxalqMünasibətlərinAraşdırılmasıMərkəzininrəhbəriRufizQonaqovsentyabrın 26-da keçirimişreferendumlabağlı suallarıcavablandırıb.

- Rufiz müəllim, siz referendum prosesindəaktiviştiraketmisiniz. Referendum üzrə “VətəndaşCəmiyyəti” TəşviqatQrupununsəlahiyyətlinümayəndəsiolmuşunuz. Sizcə, ümumxalqsəsverməsinəhazırlıqprosesinecəkeçdi?

- KonstitusiyayaPrezidentİlhamƏliyevintəşəbbüsüiləəlavəvədəyişikliklərinedilməsiiləəlaqədarölkəüzrəaparılankampaniyadavətəndaşcəmiyyətinintəmsilçisiolaraqyaxındaniştiraketmişik. Bakışəhəridədaxilolmaqla, respublikanınbütünərazilərində vətəndaşlarlagörüşüb, konstitusiyaislahatlarınınəhəmiyyətiniizahetmişik. Keçirdiyimizgörüşlər, müşahidələrimizgöstərirki, Azərbaycanxalqıreferendumubirmənalışəkildədəstəklədi. Səsverməgünüyüksəkseçicifəallığıoldu. HəmMərkəziSeçkiKomissiyasının, həm “Exit Poll” keçirəntəşkilatların, seçkiləriizləyənyerlivəxaricimüşahidəçilərinməlumatlarınaəsaslanaraqsəsverməninşəffafkeçirildiyinisözyləməkolar. Səsvermədəseçicilərin 70 faizininiştiraketməsi, seçicilərin 90 faizdənçoxunundəyişiklikləridəstəkləməsiPrezidentinirəlisürdüyütəşəbbüsünAzərbaycanxalqınıniradəsiniəksetdirdiyini, xalqımızındemokratikinkişafyolundayenivədiqqətəlayiqaddımatdığınıgöstərir. Biz seçicilərləgörüşdəkonstitusiyaislahatlarınınəsasməğzini, dəyişiklikolunacaqdetallarıonlarındiqqətinəçatdırabildik. Düşünürəmki, referendum seçkikampaniyasızamanıbizimzəhmətimiznəticəsizqalmadı, məqsədimizə nail olabildik. Aparılangenişkampaniyanəticəsində əhalisentyabrın 26-da səsverməməntəqələrinəgələrkənKonstitusiyayatəklifedilənəlavəvədəyişikliklərinmahiyyətibarədəartıqbilgiliidi. İnsanlarbudəyişikliklərin ölkəmizingələcəyiüçünnəqədərəhəmiyyətkəsbetdiyinibilirdilər. Xalqhəmingünsosial-iqtisadiinkişafındavamlılığına, siyasivəinzibatisistemintəkmilləşməsinə, müstəqqilliyin, təhlükəsizliyindaha da möhkəmlənməsinəsəsverdi.


SOSYAL MEDYADA BİZİ İZLƏYİN

YUXARI