İnformasiya vә rabitә sahәsindә göstәrilən xidmәtlәrin dәyәri artıb

16:00 16-10-2020 15

İnformasiya vә rabitә sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn müәssisәlәr tәrәfindәn 2020-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәri 1 milyard 602,3 milyon manat tәşkil edib.

Dövlət Statistika Komitəsindən əldə edilən məlumata əsasən, әvvәlki ilin müvafiq dövrü ilә müqayisәdә göstәrilmiş xidmәtlәrin dәyәri real ifadәdә 2,7 faiz artıb.

Xidmətlərin 73,6 faizi әhali tәrәfindәn istehlak olunub. Xidmәtlәrdәn әldә edilәn gәlirin 41,9 faizi vә ya 671 milyon manatı mobil telefon rabitәsi sahәsindә formalaşıb.